Get Adobe Flash player

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คลิ๊ก

ผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊ก

พิธีมอบเกียรติบัตร ใบ ปพ.1

10931150_1085978304751399_4798833174811278659_nพิธีมอบเกียรติบัตร ใบ ปพ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

Continue reading

อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ โดยสำนักงานบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

IMG_8325อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ โดยสำนักงานบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี ท่านณรงค์  เพชรล้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

 

 

 

 

Continue reading

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

11017701_1060503610632202_8021980950689691121_nกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 2 มีนาคม 2558

รายละเอียดดังนี้

Continue reading

พิธีมอบทุนการศึกษาพระมหาบุญมี สิริธโร มูลนิธิ

IMG_8036วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ  พระมหาบุญมี สิริธโร โดยท่านบุญถม  เจริญชนม์

 

 

 

 

 

Continue reading

เรียนรู้นอกสถานที่่ที่นาโคกการเกษตร

10359384_1055104901172073_451911409205855315_nวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/5 ได้ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ไร่บ้านโคก ของกลุ่มศรีไทยใหม่

 

ดูภาพทั้งหมด เครดิต คุณครูนิรัตน์  เพ็งพารา

แบบรายงานสรุปประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๔๔๗

แจ้งให้คณะครูทำการดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ  ๒๔๔๗ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ท่านรองเรืองฤทธิ์  ชาบรรทม ฝ่ายแผนงาน Download 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

 

 

 

 
10306259_1051153964900500_9124453061367898046_nประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ โดยท่านบุญถม เจริญชนม์เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กอผือ โรงเรียนเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

Continue reading

ผู้บริหาร


นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
ผู้อำนวยการ

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการ

นายดำรง ไชยชนะ
รองผู้อำนวยการ

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการ

นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
รองผู้อำนวยการ