Get Adobe Flash player

ผลการภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 ,  ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7

ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 5

ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7

**คลิกที่ชื่อห้องเพื่อ โหลดใบประกาศผลการเรียน**

แบบ แจ้งผลการเรียนรายบุคคล จะได้รับตอนเปิด ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศ และรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

IMG_9212ปฐมนิเทศ และรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คลิ๊ก

ผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊ก

พิธีมอบเกียรติบัตร ใบ ปพ.1

10931150_1085978304751399_4798833174811278659_nพิธีมอบเกียรติบัตร ใบ ปพ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

Continue reading

อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ โดยสำนักงานบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

IMG_8325อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ โดยสำนักงานบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี ท่านณรงค์  เพชรล้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

 

 

 

 

Continue reading

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

11017701_1060503610632202_8021980950689691121_nกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 2 มีนาคม 2558

รายละเอียดดังนี้

Continue reading

พิธีมอบทุนการศึกษาพระมหาบุญมี สิริธโร มูลนิธิ

IMG_8036วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ  พระมหาบุญมี สิริธโร โดยท่านบุญถม  เจริญชนม์

 

 

 

 

 

Continue reading

เรียนรู้นอกสถานที่่ที่นาโคกการเกษตร

10359384_1055104901172073_451911409205855315_nวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/5 ได้ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ไร่บ้านโคก ของกลุ่มศรีไทยใหม่

 

ดูภาพทั้งหมด เครดิต คุณครูนิรัตน์  เพ็งพารา

ผู้บริหาร


นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
ผู้อำนวยการ

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการ

นายดำรง ไชยชนะ
รองผู้อำนวยการ

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการ

นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
รองผู้อำนวยการ